คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ

หัวหน้าสาขา

นายมารุต  เขียวแก่
Mr. Marut Khieokae
หัวหน้าสาขา
Email : marut.k@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายสมพร ปิยพันธ์ คณบดี
นายสมพร ปิยะพันธ์
Mr. Somporn Piyapan
Email : somporn.p@mail.rmutk.ac.th​

นายสมพร ปิยะพันธ์
Mr. Somporn Piyapan
Email : somporn.p@mail.rmutk.ac.th​

นายดำรงฤทธิ์ ปิ่นประดับ
Mr. Dumrongrit Pinpradub
Email : dumrongrit.p@rmutk.ac.th​

นายดำรงฤทธิ์ ปิ่นประดับ
Mr. Dumrongrit Pinpradub
Email : dumrongrit.p@rmutk.ac.th​

นายเลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง
Mr. Lershbhundtu Srijaroenpramong
Email : lershbhundtu.s@mail.rmutk.ac.th​

นายเลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง
Mr. Lershbhundtu Srijaroenpramong
Email : lershbhundtu.s@mail.rmutk.ac.th​