คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าสาขา

นางสาวชนิดา  ป้อมเสน
Miss Chanida Pomsen
หัวหน้าสาขา
Email : chanida.p@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายเอนก สุทธิฤทธ์
Mr. Anek Sutthirit
Email : anek.s@mail.rmutk.ac.th

นายเอนก สุทธิฤทธ์
Mr. Anek Sutthirit
Email : anek.s@mail.rmutk.ac.th

นายสุรศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan
Email : surasak.s@rmutk.ac.th​

นายสุรศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan
Email : surasak.s@rmutk.ac.th​

จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการและเทคนิคศึกษา
จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
SM3 Phatravudth Phataratanakulchai
Email : phatravudth.p@mail.rmutk.ac.th​

จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
SM3 Phatravudth Phataratanakulchai
Email : phatravudth.p@mail.rmutk.ac.th​

นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม
Miss Itsagritta Lohaphrom
Email : itsagritta@mail.rmutk.ac.th​

นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม
Miss Itsagritta Lohaphrom
Email : itsagritta@mail.rmutk.ac.th​

นายกีรติ กิรสมุทรานนท์
Mr. Keerathi Kirasamutranon
Email : keerati.k@mail.rmutk.ac.th

นายกีรติ กิรสมุทรานนท์
Mr. Keerathi Kirasamutranon
Email : keerati.k@mail.rmutk.ac.th