คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าสาขา

นายดุสิต  สิงห์พรหมมาศ
Mr. Dusit Singpommat
หัวหน้าสาขา
Email : dusit.s@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายปราโมทย์ พลิคามิน
Mr. Pramote Phlikamin
Email : pramote.p@mail.rmutk.ac.th

นายอนุวิทย์ สนศิริ
Mr. Anuwit Sonsiri
Email : anuwit.s@rmutk.ac.th​

นายสมเกียรติ เติมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

นายสมเกียรติ เติมสุข
Mr. Somkiat Thermsuk
Email : somkiat.t@mail.rmutk.ac.th​

นายวรวีร์ ปัญญาคำ
Mr. Voravee Punyakum
Email :

นางสาวอัญชลี อินคำปา
Miss Unchalee Inkampa
Email : unchalee.i@mail.rmutk.ac.th