คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวหน้าสาขา

นายนรินทร์ จีระนันตสิน
Mr. Narin Jeeranantasin
หัวหน้าสาขา
Email : narin.j@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัยMr. Wirote Lerttheerachanchaiผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการAssistance Dean of The Faculty of Technical EducationAcademic DepartmentEmail : wirotelert@mail.rmutk.ac.th

นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย
Mr. Wirote Lerttheerachanchai
Email : wirotelert@mail.rmutk.ac.th

นายพูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์
Mr. Poonsak Wongsawasdi
Email : pskw@rmutk.ac.th​

นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ
Miss Preeyaporn Mutchika
Email : preeyaporn.m@mail.rmutk.ac.th​

นายพนัสชัย ศรีบำรุง
Mr. Panuschai Sribumrung
Email : panuschai.s@mail.rmutk.ac.th​

ว่าที่ ร.ต. ดร.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล
Acting Sub Lt. Prasit Jiyapanichkul, Ph.D
Email : prasit.ji@mail.rmutk.ac.th

นายสุรเทพ แป้นเกิด
Mr. Suratep Pangerd
Email : suratep.p@mail.rmutk.ac.th

นายปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์
Mr. Pitiwat Julakasemsak
Email :