เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร
Miss Jaruspim Jongsatithsatien
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : jaruspim.j@mail.rmutk.ac.th

นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร
Miss Jaruspim Jongsatithsatien
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : jaruspim.j@mail.rmutk.ac.th

นางน้ำอ้อย จงเสถียร
Mrs.Namaoy Chongsathien
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : namaoy.c@mail.rmutk.ac.th

นางน้ำอ้อย จงเสถียร
Mrs.Namaoy Chongsathien
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : namaoy.c@mail.rmutk.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา
Miss Kannikar Panya
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : kannifar.m@mail.rmutk.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา
Miss Kannikar Panya
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : kannifar.m@mail.rmutk.ac.th

นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซิ่น
Miss Laddawan Zaezin
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : laddawan.z@mail.rmutk.ac.th

นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซิ่น
Miss Laddawan Zaezin
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : laddawan.z@mail.rmutk.ac.th

นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน
Miss Benchaphan Plikhamin
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : benjapan.p@mail.rmutk.ac.th

นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน
Miss Benchaphan Plikhamin
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : benjapan.p@mail.rmutk.ac.th

นางสาวชุติมา บัวรุ่ง
Miss Chutima Buarung
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : chutima.b@mail.rmutk.ac.th

นางสาวชุติมา บัวรุ่ง
Miss Chutima Buarung
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : chutima.b@mail.rmutk.ac.th

นางสาวปราณี เพชรสกุลทอง
Miss Pranee Petsakuntong
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : preanee.l@mail.rmutk.ac.th

นางสาวปราณี เพชรสกุลทอง
Miss Pranee Petsakuntong
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : preanee.l@mail.rmutk.ac.th

ลูกจ้างประจำ

นางพัชรี ทองแย้ม
ลูกจ้างประจำ

นางพัชรี ทองแย้ม
ลูกจ้างประจำ

นายสมหวัง โพธิ์ทอง
ลูกจ้างประจำ

นายสมหวัง โพธิ์ทอง
ลูกจ้างประจำ

นายไพรัช แก้วศรีงาม
ลูกจ้างประจำ

นายไพรัช แก้วศรีงาม
ลูกจ้างประจำ

นางมณเฑียร เนียมสุข
ลูกจ้างประจำ

นางมณเฑียร เนียมสุข
ลูกจ้างประจำ

พนักงานเงินรายได้

นางสาวนภัทร จันทร์เลิศ
พนักงานเงินรายได้

นางสาวนภัทร จันทร์เลิศ
พนักงานเงินรายได้

นางเพียร โพธิ์มณี
พนักงานเงินรายได้

นางเพียร โพธิ์มณี
พนักงานเงินรายได้

นางบัวพิศ หอมหงษ์
พนักงานเงินรายได้

นางบัวพิศ หอมหงษ์
พนักงานเงินรายได้