คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณบดี : Dean

นายสมพร ปิยพันธ์ คณบดี

นายสมพร ปิยะพันธ์
Mr. Somporn Piyapan
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of The Faculty of Technical Education
Email : somporn.p@rmutk.ac.th

รองคณบดี : Vice Dean

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : surasak.s@mail.rmutk.ac.th

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : surasak.s@mail.rmutk.ac.th

นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ
Miss Preeyaporn Mutchika
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : preeyaporn.m@mail.rmutk.ac.th

นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ
Miss Preeyaporn Mutchika
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : preeyaporn.m@mail.rmutk.ac.th

นายเลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง
Mr. Lershbhundtu Srijaroenpramong
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
General Affair Department
Email : lershbhundtu.s@mail.rmutk.ac.th

นายเลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง
Mr. Lershbhundtu Srijaroenpramong
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
General Affair Department
Email : lershbhundtu.s@mail.rmutk.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี : Assistance Dean

นายสมเกียรติ เติมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ เติมสุข
Mr. Somkiat Thermsuk
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : somkiat.t@mail.rmutk.ac.th

นายสมเกียรติ เติมสุข
Mr. Somkiat Thermsuk
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : somkiat.t@mail.rmutk.ac.th

นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัยMr. Wirote Lerttheerachanchaiผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการAssistance Dean of The Faculty of Technical EducationAcademic DepartmentEmail : wirotelert@mail.rmutk.ac.th
นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย
Mr. Wirote Lerttheerachanchai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : wirotelert@mail.rmutk.ac.th

นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย
Mr. Wirote Lerttheerachanchai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : wirotelert@mail.rmutk.ac.th

นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์
Mrs. Somjai Hutashukhapatn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
General Affair Department
Email : somjai.h@mail.rmutk.ac.th

นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์
Mrs. Somjai Hutashukhapatn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
General Affair Department
Email : somjai.h@mail.rmutk.ac.th

ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์
Phacharadit Paengchit, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : pharadit.p@mail.rmutk.ac.th

ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์
Phacharadit Paengchit, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : pharadit.p@mail.rmutk.ac.th

ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
Petchara Pipatsuntikul, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : petchata.pi@mail.rmutk.ac.th

ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
Petchara Pipatsuntikul, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : petchata.pi@mail.rmutk.ac.th

หัวหน้าภาควิชา

นางสาวมนฤดี ผาบสิมมา
Monrudee Phabsimma
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
Head of Industrial Technology
Email : monrudee.p@mail.rmutk.ac.th

นางสาวมนฤดี ผาบสิมมา
Monrudee Phabsimma
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
Head of Industrial Technology
Email : monrudee.p@mail.rmutk.ac.th

จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการและเทคนิคศึกษา
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
SM3 Phatravudth Phataratanakulchai
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา
Head of Technical Industrial and Education
Email : phatravudth.pi@mail.rmutk.ac.th

จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
SM3 Phatravudth Phataratanakulchai
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา
Head of Technical Industrial and Education
Email : phatravudth.pi@mail.rmutk.ac.th